Hi.

Nó xuất hiện lỗi mới nhất (với ngôn ngữ nhận dạng cho các tin nhắn với dấu ngoặc kép) là không sửa chữa cho tất cả các trường hợp. Phiên bản này sửa chữa và cũng là tốt hơn nhiều cách thực hiện trong khu vực phát hiện ngôn ngữ. Chúng tôi xin lỗi cho các rắc rối, nhưng chúng tôi hy vọng rằng phản ứng nhanh của chúng tôi là đánh giá cao.

Đồng thời xin lưu ý rằng để thực hiện cập nhật từ 3.2.1 là đủ để chỉ cần tải lên máy chủ một tập tin (upload thư mục vào thư mục diễn đàn của bạn): / Includes / vbenterprisetranslator_functions_detection.php

Đối với các phiên bản khác, xin vui lòng cập nhật đầy đủ mà vẫn còn tầm thường (tải lên tất cả các tập tin, và tập tin sản phẩm nhập khẩu).