Đây là bài viết về hội nhập với mod này: [AJAX] Post Thank You Hack - Diễn đàn vBulletin.org

Tên người dùng cho thấy, nhờ mod sẽ được dịch. Đây là vấn đề hội nhập. Xin lưu ý rằng trong vBET mã sẽ được bao gồm giải pháp duy nhất cho các trang vBulletin bản địa / mẫu, nhưng chúng tôi sẽ sẵn sàng cung cấp cho bạn những gợi ý làm thế nào để tích hợp mod này với vBET

Để làm điều này bạn phải chỉnh sửa mẫu đó cho thấy tên người dùng và mờ đục những người trong khu vực không dịch. Vì vậy, trong chi tiết:
1. Tới Admin CP -> Styles & Templates -> Search trong Templates, Tìm và chỉnh sửa mẫu post_thanks_box_bit
2. Trong một template tìm thấy:
Code:
{vb:raw thank.username}
3. Và thay thế bởi:
Code:
<!--vBET_SNTA-->{vb:raw thank.username}<!--vBET_ENTA-->
Bạn phải làm điều này cho tất cả các phong cách.