Tôi có rất nhiều thành viên từ các quốc gia khác nhau mà không nói được tiếng Anh để có mod này thực sự giúp các thành viên của tôi. Rất nhiều trong số họ e-mail tôi nói rằng nó tốt đẹp như thế nào là cuối cùng hiểu và cũng có thể liên lạc với các thành viên khác trên diễn đàn bằng cách sử dụng phần mềm này.

Tôi cũng tìm kiếm cho trang web của tôi trên google và đã tìm thấy rất nhiều của các trang được lập chỉ mục như các phiên bản dịch như vậy có nghĩa là du khách tìm kiếm trong ngôn ngữ mẹ đẻ của họ có thể kéo lên diễn đàn của tôi và tạo ra lưu lượng truy cập nhiều hơn .

Cảm ơn cho phần mềm tuyệt vời!