Xin chào

Điều này là nhanh chóng trở lại, nhưng kể từ khi cập nhật là tầm thường, chúng tôi muốn cung cấp cho bạn cập nhật ngay bây giờ vì yêu cầu phải chờ đợi mà không có lý do không có.

Điều này là quan trọng - sửa chữa bản dịch tài liệu lưu trữ, và cũng có một số những thứ khác. Những gì đã được thay đổi:
  • Thêm vào lá cờ để các trang lưu trữ
  • Sửa chữa các vấn đề với bản dịch lưu trữ. Hỗ trợ đầy đủ - bây giờ là dịch tiêu đề, nội dung ngôn ngữ khác nhau và theo dõi dịch là đang làm việc cho các trang lưu trữ với Lên (Không có Lên nó đã được làm việc chính xác).
  • Thêm lang BBCode hỗ trợ cho bài quickreply
  • Sửa chữa một số vấn đề với SEO chuyển hướng tập tin
  • Dịch langtitle trong hoạt động người dùng (thành viên xem)
  • Cached mẫu vbenterprisetranslator_inpost_translate


Have Fun!