Chúng tôi biết đó là nhanh chóng, nhưng chúng tôi muốn cung cấp cho bạn mod thật sự mạnh mẽ khi doanh số bán hàng bắt đầu (ngày nay ). Vì vậy, bây giờ bạn có thể cung cấp cho người dùng nước ngoài cộng đồng ngôn ngữ của bạn REAL đa!

Những gì được thay đổi:
  • Dịch tốc độ tối ưu hóa các chức năng được sử dụng nhanh hơn php
  • Hỗ trợ đa ngôn ngữ cho các cá nhân Tin nhắn riêng
  • Hỗ trợ đa ngôn ngữ cho tin nhắn
  • Hỗ trợ đa ngôn ngữ cho tin nhắn Nhóm xã hội
  • Hỗ trợ đa ngôn ngữ cho ý kiến Albums hình ảnh
  • Hỗ trợ đa ngôn ngữ cho ý kiến Nhóm hình ảnh