Chỉ cần thay đổi nhỏ trước khi mở cửa bán hàng chính thức:
  • Sửa lỗi cho WYSIWYG biên tập viên và lang BBCode
  • Ngôn ngữ mặc định cho người sử dụng thay đổi cho các lĩnh vực không cần thiết
  • Hỗ trợ đầy đủ cho bản dịch của trang được tạo ra bởi vBulletin bên ngoài thư mục forum, nhưng vẫn còn trong diễn đàn miền.


Một số chi tiết về cuối cùng. Nếu diễn đàn của bạn trong thư mục con, nhưng các trang bên ngoài thư mục này cũng được tạo ra bởi vBulletin, sau đó vBET sẽ dịch nó một cách thích hợp

Have Fun!

PS.
Chúng tôi gần như đã sẵn sàng để mở bán cho vBET 3.x