Xin chào

Bạn có thể tìm thấy phiên bản mới miễn phí vBET phiên bản cho vB3.8 ở đây:
BB Enterprise Translator - vBulletin.org Diễn đàn

Và đây là chi tiết phát hành:
vBulletin.org Forum - View Single Post - BB Enterprise Translator

Thưởng thức vBET!