Một phần của tiêu đề và thư này sẽ không được dịch. This part. Điều này được thực hiện trong mục đích.