PDA

View Full Version: Htaccess vấn đề 8wayrunmediaSantori
15-11-10, 18:23
Hi Michael! Tôi vẫn sử dụng mod của bạn và nó là tuyệt vời! Tôi có một vấn đề kể từ khi tôi đã đặt một mod và bây giờ vBET không làm việc. Nếu chủ đề này không đi đây, tôi xin lỗi. Tôi đã cài đặt mod8WayRun.Com này - Media Library - vBulletin.org Diễn đàn (http://www.vbulletin.org/forum/showthread.php?t=240677&highlight=media) Với mod này, tôi đã có thêm mã để htaccess để làm việc seo mod này, nhưng vBET không làm việc. Phần vBET đã không được xúc động. Tôi chỉ cần thêm mã mới ở trên, tôi nghĩ rằng có cái gì đó sai: Đây là truy cập ht của tôi: ******************************* ***** - # # Ngày hết hạn
<ifModule mod_expires.c>
ExpiresActive OnExpiresDefault "truy cập cộng với 1 giây" ExpiresByType text/html "truy cập cộng với 1 giây" ExpiresByType hình ảnh/gif "truy cập cộng với 3456000 giây" ExpiresByType hình ảnh/jpeg "truy cập cộng với 3456000 giây" ExpiresByType hình ảnh/png "truy cập cộng với 3456000 giây" ExpiresByType text/css "truy cập cộng với 3456000 giây" ExpiresByType text/javascript "truy cập cộng với 3456000 giây" ExpiresByType ứng dụng/javascript "truy cập cộng với 3456000 giây" ExpiresByType application/x-javascript "truy cập cộng với 3456000 giây"
</ifModule>

# # Nén
<ifmodule mod_headers.c>
<ifmodule mod_deflate.c>
[AddOutputFilterByType thâu bớt text/html văn bản/css văn bản/xml application/x-javascriptBrowserMatch ^ Mozilla/4 gzip-chỉ-văn bản/htmlBrowserMatch ^ Mozilla/4/.0[678] không gzipBrowserMatch /bMSIE! no-gzip! gzip-chỉ-text/html
</ifmodule>
</ifmodule>

# # Viết lại
<ifmodule mod_rewrite.c>
Làm làm RewriteEngine onOptions + FollowSymlinksRewriteCond % (REQUEST_FILENAME) - s [OR] RewriteCond % (REQUEST_FILENAME) - l [OR] RewriteCond % (REQUEST_FILENAME) - dRewriteRule ^. *$-[NC, L] # Media LibraryReWriteRule ^ phương tiện truyền thông/m(/d+). * / tags$ media.php? = tags_edit & giữa =$ 1 [QSA] ReWriteRule ^ phương tiện truyền thông/m(/d+). * / sửa$ media.php? = details_edit & giữa =$ 1 [QSA] ReWriteRule ^ phương tiện truyền thông/m(/d+). * / báo cáo$ media.php? = báo cáo & giữa =$ 1 [QSA] ReWriteRule ^ media/m(/d+).*/c(/d+)$ media.php? = comment_edit & cmt =$ 2 [QSA] ReWriteRule ^ media/m(/d+).*/p(/d+). *$ media.php? = chi tiết & giữa =$ 1 & pid =$ 2](Làm (media.php? = thẻ & tid =$ 1 [QSA] ReWriteRule ^ media/results/(.*) media.php? = kết quả & query =$ 1 [QSA] ReWriteRule ^ media/advresults/(.*) media.php? = advresults & query =$ 1 [QSA]Làm làm làm làm làm (ReWriteRule_^media/letter/(.*) media.php? = lá thư & truy vấn =$ 1 [QSA] ReWriteRule ^ phương tiện truyền thông/browse.* media.php? = trình duyệt [QSA] ReWriteRule ^ phương tiện truyền thông/search.* media.php? = tìm kiếm [QSA] ReWriteRule ^ phương tiện truyền thông/random.* media.php? = ngẫu nhiên [QSA] ReWriteRule ^ phương tiện truyền thông/submit.* media.php? = gửi [QSA] ReWriteRule ^ phương tiện truyền thông/tagcloud.* media.php? = tagcloud [QSA] ReWriteRule ^ phương tiện truyền thông/playlists.* media.php? = danh sách nhạc [QSA] ReWriteRule ^ phương tiện truyền thông/pcreate.* media.php? = playlists_create [QSA] ReWriteRule ^ phương tiện truyền thông/pmine.* media.php? = playlists_mine [QSA] ReWriteRule ^ phương tiện truyền thông/favorites.* media.php? = ưa chuộng [QSA] ReWriteRule ^ phương tiện truyền thông/subscriptions.* media.php? = mục đăng ký]Làm làm làm làm [QSA] ReWriteRule ^ media/admin/edit/s(/d+). * media.php? = admin_host_edit & sid =$ 1 [QSA] ReWriteRule ^ media/admin/delete/s(/d+). * media.php? = admin_host_delete & sid =$ 1 [QSA] ReWriteRule ^ media/admin/export/s(/d+). * media.php? = admin_host_export & sid =$ 1 [QSA] ReWriteRule ^ media/admin/(/w+). * media.php? = admin_$ 1 [QSA] # Media thư viện từ Video DirectoryRewriteCond % {QUERY_STRING} c = viewdetails & videoid =(/d+) RewriteRule ^ video / PHP$ media.php?do=details&mid=%1RewriteCond % {QUERY_STRING} viewcategory & categoryid =(/d+) RewriteRule ^ video / PHP$ media.php?= thể loại & cid = % 1RewriteCond % {QUERY_STRING} viewuser & userid =(/d+) RewriteRule ^ video / PHP$ media.php?do=user&uid=%1RewriteCond % {QUERY_STRING} viewtag & thẻ =(.*) RewriteRule ^ video / PHP$ media.php?do=tag&tid=%1ReWriteRule ^ video / PHP$ media.php # ForumRewriteRule ^ chủ đề /. * showthread.php [QSA] RewriteRule ^ diễn đàn /. * forumdisplay.php [QSA] RewriteRule ^ blog /. * blog.php [QSA] ReWriteRule ^ mục /. * entry.php [QSA] RewriteCond % (REQUEST_FILENAME) - s [OR] RewriteCond % (REQUEST_FILENAME) - l [OR] RewriteCond % (REQUEST_FILENAME) - dRewriteRule ^. *$-[NC][, L] # MVCRewriteRule ^ (?: (.))*?)(?:/|làm ($) (. * |$) $1.php? r =$ 2 [QSA]
</ifmodule>

# Comment dòng sau (thêm '#' vào đầu) # để vô hiệu hoá mod_rewrite chức năng. # Please lưu ý: bạn vẫn cần phải tắt các hack trong # vBSEO control panel để ngăn chặn url thi.RewriteEngine On # một số máy chủ yêu cầu chỉ thị Rewritebase là # được kích hoạt (loại bỏ '#' vào đầu để kích hoạt) # Please lưu ý: khi kích hoạt, bạn phải bao gồm đường dẫn # để BB thư mục gốc của bạn (tức là RewriteBase/diễn đàn /) # RewriteBase / # RewriteCond % {HTTP_HOST}! ^www/.aquaterraria/.com#RewriteRule (. *) http://www.yourdomain.com/forums/$1 [L, R = 301] RewriteRule ^ ((urllist|sitemap_). * /. ())(làm (xml|txt)(/.gz)?)làm$ vbseo_sitemap/vbseo_getsitemap.php? sơ đồ trang web =$ 1 [L] RewriteRule ^ /?làm (af|sq|ar|be|bg|ca|zh-CN|hr|cs|da|nl|en|et|tl|fi|fr|gl|de|el|iw|hi|hu|is|id|ga|it|ja|ko|lv|lt|mk|ms|mt|no|fa|pl|pt|ro|ru|sr|sk|sl|es|sw|sv|zh-TW|th|tr|uk|vi|cy|yi) /$ vbenterprisetranslator_seo.php? vbet_lang =$ 1 & đổi hướng = / [L, QSA] RewriteRule ^ /?làm (af|sq|ar|be|bg|ca|zh-CN|hr|cs|da|nl|en|et|tl|fi|fr|gl|de|el|iw|hi|hu|is|id|ga|it|ja|ko|lv|lt|mk|ms|mt|no|fa|pl|pt|ro|ru|sr|sk|sl|es|sw|sv|zh-TW|th|tr|uk|vi|cy|yi) /(.*)?$ vbenterprisetranslator_seo.php? vbet_lang =$ 1 & đổi hướng = $ 2 [L, QSA] RewriteCond % {REQUEST_URI}!(admincp/|modcp/|vbseo_sitemap/|cron)RewriteRule ^ ((archive/)? (.))((làm (*/.php(/.*)?))$ vbenterprisetranslator_seo.php [L, QSA] RewriteCond % (REQUEST_FILENAME)! - fRewriteCond % (REQUEST_FILENAME)! - dRewriteCond % (REQUEST_FILENAME)! ^ (admincp|modcp|clientscript|cpstyles|images) /RewriteRule $ vbenterprisetranslator_seo.php [L, QSA] RewriteCond % {REQUEST_URI}!(|cron|vbseo_sitemap, |modcp, admincp)RewriteRule ^ ((archive/)? (.))((làm (*/.php(/.*)?))$ vbseo.php [L, QSA] RewriteCond % (REQUEST_FILENAME)! - fRewriteCond % (REQUEST_FILENAME)! - dRewriteCond % (REQUEST_FILENAME)! / (admincp|modcp|clientscript|cpstyles|images) /RewriteRule ^(.+)$ vbseo.php [L, QSA] *-

mateuszr
17-11-10, 10:07
Tôi đề nghị bạn để dán các quy tắc httaccess sau khi các quy tắc vBET và trả lời, rằng làm việc

Chủ đề chuyển từ "báo cáo Bug" để phần "hội nhập"

kamilkurczak
17-11-10, 11:44
đó là một phần của tập tin (các quy tắc htaccess) là từ mod này?

Santori
20-11-10, 01:33
Xin lỗi, đây là các quy tắc một phần gốc vBET.

# Chú thích dòng sau đây (thêm '#' ở đầu)
# Để vô hiệu hóa chức năng mod_rewrite.
# Xin lưu ý: bạn vẫn cần phải vô hiệu hóa hack trong
# Bảng điều khiển Lên để ngăn chặn url viết lại.
RewriteEngine On

# Một số máy chủ yêu cầu chỉ thị Rewritebase
# Kích hoạt (loại bỏ '#' ở đầu để kích hoạt)
# Xin lưu ý: khi được kích hoạt, bạn phải bao gồm các đường dẫn
# Để vB thư mục gốc của bạn (tức là RewriteBase / diễn đàn /)
# RewriteBase /

# RewriteCond% {HTTP_HOST} ^ www \\. Aquaterraria \\. Com
# RewriteRule (.*) http://www.yourdomain.com/forums/ $ 1 [L, R = 301]

RewriteRule ^ ((urllist | sitemap_) .* \\ (xml |.. Txt) (\\ gz))? $ Vbseo_sitemap / vbseo_getsitemap.php sitemap = $ 1 [L]
RewriteRule vbenterprisetranslator_seo.php vbet_lang = $ 1 & chuyển hướng = / [L, QSA]
RewriteRule vbenterprisetranslator_seo.php vbet_lang = $ 1 & chuyển hướng = / $ 2 [L, QSA]

RewriteCond% {REQUEST_URI} (admincp / modcp / | vbseo_sitemap / | cron)
RewriteRule ^ ((lưu trữ /)?(.* \\ php (/.*)?))$. Vbenterprisetranslator_seo.php [L, QSA]

RewriteCond% {REQUEST_FILENAME}-e!
RewriteCond% {REQUEST_FILENAME}-d!
RewriteCond% {REQUEST_FILENAME} ^ (admincp | modcp | clientscript | cpstyles | hình ảnh) /
RewriteRule $ vbenterprisetranslator_seo.php [L, QSA]
RewriteCond% {REQUEST_URI} (admincp / | modcp / | cron | vbseo_sitemap)
RewriteRule ^ ((lưu trữ /)?(.* \\ php (/.*)?))$. Vbseo.php [L, QSA]

RewriteCond% {REQUEST_FILENAME}-e!
RewriteCond% {REQUEST_FILENAME}-d!
RewriteCond% {REQUEST_FILENAME} / (admincp | modcp | clientscript | cpstyles | hình ảnh) /
RewriteRule ^(.+)$ vbseo.php [L, QSA]
Và đây là phần mới:

# # Ngày hết hạn
<ifModule mod_expires.c>
ExpiresActive Trên
ExpiresDefault "truy cập cộng thêm 1 giây"
ExpiresByType text / html "truy cập cộng thêm 1 giây"
ExpiresByType image / gif "truy cập cộng với 3456000 giây"
ExpiresByType image / jpeg "truy cập cộng với 3456000 giây"
ExpiresByType image / png "truy cập cộng với 3456000 giây"
ExpiresByType text / css "truy cập cộng với 3456000 giây"
ExpiresByType text / javascript "truy cập cộng với 3456000 giây"
ExpiresByType application / javascript "truy cập cộng với 3456000 giây"
ExpiresByType ứng dụng / x-javascript "truy cập cộng với 3456000 giây"
</ IfModule>

# # Nén
<IfModule Mod_headers.c>
<IfModule Mod_deflate.c>
AddOutputFilterByType DEFLATE text / html text / css text / xml application / x-javascript
BrowserMatch ^ Mozilla / 4 gzip-only-text/html
BrowserMatch ^ Mozilla / 4 \\ 0,0 [678] không gzip
BrowserMatch \\ bMSIE No-gzip! Gzip-only-text/html
</ IfModule>
</ IfModule>

# # Viết lại
<ifmodule mod_rewrite.c>
RewriteEngine trên
Tùy chọn + FollowSymlinks

RewriteCond% {REQUEST_FILENAME}-s [OR]
RewriteCond% {REQUEST_FILENAME}-l [HAY]
RewriteCond% {REQUEST_FILENAME}-d
RewriteRule ^ .* $ - [NC, L]

# Media Library
RewriteRule ^ phương tiện truyền thông / m (\\ d +).*/ thẻ $ media.php làm = tags_edit & giữa? = $ 1 [QSA]
RewriteRule ^ phương tiện truyền thông / m (\\ d +).*/ chỉnh sửa $ media.php làm = details_edit & giữa? = $ 1 [QSA]
RewriteRule ^ phương tiện truyền thông / m (\\ d +).*/ báo cáo $ media.php làm = báo cáo? & Giữa = $ 1 [QSA]
RewriteRule ^ phương tiện truyền thông / m (\\ d +).*/ c (\\ d +) $ media.php làm = comment_edit & cmt? = $ 2 [QSA]
RewriteRule ^ phương tiện truyền thông / m (\\ d +).*/ p (\\ d +).*$ media.php làm =? Chi tiết giữa = $ 1 & pid = $ 2 [QSA]
RewriteRule ^ phương tiện truyền thông / m (\\ d +) .* media.php làm =? Chi tiết giữa = $ 1 [QSA]
RewriteRule ^ phương tiện truyền thông / p (\\ d +).*/ chỉnh sửa $ media.php làm = playlist_edit & pid = $ 1 [QSA]
RewriteRule ^ phương tiện truyền thông / p (\\ d +) .* media.php làm = playlist & pid = $ 1 [QSA]
RewriteRule ^ media / c (\\ d +) .* media.php làm = loại? & Cid = $ 1 [QSA]
RewriteRule ^ phương tiện truyền thông / u (\\ d +) .* media.php làm = người sử dụng? & Uid = $ 1 [QSA]
RewriteRule ^ media / tag /(.*) media.php làm = tag & tid = $ 1 [QSA]
RewriteRule ^ phương tiện truyền thông / kết quả /(.*) media.php làm =? Kết quả truy vấn = $ 1 [QSA]
RewriteRule ^ media / advresults /(.*) media.php làm =? Advresults & query = $ 1 [QSA]
RewriteRule ^ phương tiện truyền thông / thư /(.*) media.php làm = lá thư & truy vấn = $ 1 [QSA]
RewriteRule ^ phương tiện truyền thông / duyệt .* media.php làm = Trình duyệt [QSA]
RewriteRule ^ phương tiện truyền thông / search .* media.php làm =? Tìm kiếm [QSA]
RewriteRule ^ phương tiện truyền thông / ngẫu nhiên .* media.php làm =? Ngẫu nhiên [QSA]
RewriteRule ^ media / trình .* media.php làm =? Submit [QSA]
RewriteRule ^ phương tiện truyền thông / tagcloud .* media.php làm = tagcloud [QSA]
RewriteRule ^ phương tiện truyền thông / danh sách nhạc .* media.php làm = danh sách nhạc [QSA]
RewriteRule ^ phương tiện truyền thông / pcreate .* media.php làm =? Playlists_create [QSA]
RewriteRule ^ phương tiện truyền thông / pmine .* media.php làm = playlists_mine [QSA]
RewriteRule ^ phương tiện truyền thông / yêu thích .* media.php làm = yêu thích [QSA]
RewriteRule ^ phương tiện truyền thông / thuê bao .* media.php làm =? Đăng ký [QSA]
RewriteRule ^ phương tiện truyền thông / admin / chỉnh sửa / s (\\ d +) .* media.php làm = admin_host_edit & sid = $ 1 [QSA]
RewriteRule ^ phương tiện truyền thông / admin / xóa / s (\\ d +) .* media.php làm = admin_host_delete & sid = $ 1 [QSA]
RewriteRule ^ phương tiện truyền thông / admin / xuất khẩu / s (\\ d +) .* media.php làm = admin_host_export & sid = $ 1 [QSA]
RewriteRule ^ phương tiện truyền thông / admin / (\\ w +) .* media.php làm =? Admin_ $ 1 [QSA]

# Media Library từ Video mục
RewriteCond% {QUERY_STRING} làm = viewdetails videoid = (\\ d +)
RewriteRule ^ video \\ php. Media.php làm = chi tiết giữa = 1%
RewriteCond% {QUERY_STRING} viewcategory & CategoryID = (\\ d +)
RewriteRule ^ video \\ php. Media.php làm = & cid = 1% danh mục?
RewriteCond% {QUERY_STRING} viewuser & userid = (\\ d +)
RewriteRule ^ video \\ php. Media.php làm = người sử dụng? & Uid = 1%
RewriteCond% {QUERY_STRING} viewtag & tag =(.*)
RewriteRule ^ video \\ php. Media.php làm = tag & tid = 1%
RewriteRule ^ video \\ php $ media.php

# Diễn đàn
RewriteRule ^ chủ đề / .* showthread.php [QSA]
RewriteRule ^ diễn đàn / .* forumdisplay.php [QSA]
RewriteRule ^ blog / .* blog.php [QSA]
RewriteRule ^ mục / .* entry.php [QSA]

RewriteCond% {REQUEST_FILENAME}-s [OR]
RewriteCond% {REQUEST_FILENAME}-l [HAY]
RewriteCond% {REQUEST_FILENAME}-d
RewriteRule ^ .* $ - [NC, L]

# MVC
RewriteRule ^(?.*?)(?:/|$))(.*|$)$ $ 1.php r = $ 2 [QSA]
</ IfModule>

Tôi cố gắng để dán các quy tắc mới sau khi bản gốc, nhưng không làm việc. Nếu bạn có thể giúp đỡ, tôi đánh giá cao nó, nếu không, không có vấn đề. Trân trọng

kamilkurczak
22-11-10, 09:08
ok, tôi sẽ cố gắng để tích hợp nó.

vBET
30-11-10, 15:29
Đưa nó sau khi quy tắc của chúng tôi sẽ không làm việc quy tắc của chúng tôi sử dụng [L] - nguyên tắc cuối cùng. Hãy cố gắng sử dụng những người trước khi quy tắc vBET.

Automatic Translations (Powered by Google, Microsoft®, Yandex, SDL Language Cloud and Apertium):
AfrikaansAlbanianArabicBelarusianBulgarianCatalanChineseCroatianCzechDanishDutchEnglishEstonianFilipinoFinnishFrenchGalicianGermanGreekHaitian CreoleHebrewHindiHungarianIcelandicIndonesianIrishItalianJapaneseKoreanLatvianLithuanianMacedonianMalayMalteseNorwegianPersianPolishPortugueseRomanianRussianSerbianSlovakSlovenianSpanishSwahiliSwedishTaiwaneseThaiTurkishUkrainianVietnameseWelshYiddish
Languages translations made by vBET Translator 4.9.2