این مقاله در مورد ادغام با این وزارت دفاع است : [AJAX] پست شما هک تشکر -- انجمن vBulletin.org

نام کاربری نشان داده شده توسط وزارت دفاع به لطف خواهد شد ترجمه شده است. این مسئله ادغام شده است. لطفا توجه داشته باشید که در فعال تصدی کد خواهد شد شامل راه حل تنها برای صفحات اصلی بومی / قالب است ، اما با کمال مسرت خواهد داد که نکات چگونه به ادغام این وزارت دفاع با فعال تصدی

برای این کار شما باید به ویرایش قالب است که نشان می دهد نام های کاربری و مات کسانی که در منطقه ترجمه نشده است. بنابراین در جزئیات :
1. برو به CP ADMIN --> سبک ها و قالب ها --> جستجو در قالب ها، پیدا کردن و ویرایش قالب post_thanks_box_bit
2. در قالب است را پیدا کنید :.
Code:
{vb:raw thank.username}
3. و جایگزین توسط :
Code:
<!--vBET_SNTA-->{vb:raw thank.username}<!--vBET_ENTA-->
شما باید در این کار را برای تمام سبک های انجام دهد.