من بسیاری از اعضای از کشورهای مختلف که زبان انگلیسی نمی بنابراین داشتن از این وزارت دفاع واقعا کمک می کند تا از اعضای من است. بسیاری از آنها را فرستاده به من گفت : چه خوب است که در نهایت درک و همچنین برقراری ارتباط با دیگر اعضای فروم با استفاده از این نرم افزار است.

من همچنین جستجو برای سایت من در گوگل پیدا کرده اند و بسیاری از صفحات نمایهشده به عنوان نسخه ترجمه شده به طوری که به معنی بازدید کننده که جستجو به زبان مادری خود را می توانند به جلو و انجمن من و ایجاد ترافیک بیشتر .

برای نرم افزار بزرگ!