فقط تغییرات کوچک قبل از افتتاح رسمی فروش :
  • تصحیح اشکال برای ویرایشگرهای WYSIWYG و زبان BBCode روشن
  • زبان پیش فرض برای کاربر تغییر در زمینه های مورد نیاز نمی باشد
  • اضافه شده پشتیبانی کامل از ترجمه از صفحه اصلی در خارج از دایرکتوری انجمن تولید ، اما هنوز هم در دامنه انجمن است.


برخی از جزئیات در مورد تاریخ و زمان آخرین. اگر انجمن خود را در دایرکتوری فرعی ، اما صفحههای که در خارج از این دایرکتوری همچنین اصلی تولید شده ، سپس فعال تصدی آن را مناسب ترجمه

لذت ببرید!

PS.
ما تقریبا آماده برای باز کردن فروش فعال تصدی های 3.x