سلام.

ما که در آن کمی طولانی تر به خارج شهر و بعضی از پست های پاسخ داده نشده است. بسیار متاسفم برای ناراحتی. ما تمام ارسال های امروز پاسخ