بخش از عنوان و از این پیام ترجمه خواهد شد. This part. این است که در هدف انجام می شود.