من می توانم این ادعا را تایید فعال تصدی کاملا از این نسخه از حمایت کد vB (در حال حاضر نصب شده در فروم اصلی ما)