PDA

View Full Version : Solved Cache issue with wiki documentmickknutson
03-08-11, 12:58
I seem to be having DB cache errors several times per day from this page:
Fatality Statistics - BLiNC Magazine:: BASE jumping, Skydiving, and Paragliding (http://www.blincmagazine.com/forum/wiki/Fatality_Statistics)

Here is the error I keep getting:


Database error in vBulletin 4.1.5:

Invalid SQL:
INSERT IGNORE INTO vbenterprisetranslator_cache_short_zh_CN (originaltext, translated, serie) VALUES ('Register', '注册',13123424287359),('Help', '帮助',13123424287359),('Home', '首页',13123424287359),('Forum', 'è®ºå ›',13123424287359),('BASE Wiki', '基地的Wiki',13123424287359),('Wiki', '维基',13123424287359),('What\'s New?', 'æœ€æ–°æ¶ˆæ ¯ï¼Ÿ',13123424287359),('Calendar', '日历',13123424287359),('Perrine', 'Perrine',13123424287359),('Moab', '摩押',13123424287359),('Kjerag', 'Kjerag',13123424287359),('Swiss Valley', 'ç‘žè°·',13123424287359),('Italian Terminal Wall', 'æ„ å¤§åˆ©ç 头墙',13123424287359),('BASE Calendar', '基准日历',13123424287359),('Gear', '齿轮',13123424287359),('Classifieds', '公告',13123424287359),('Links', '链接',13123424287359),('Videos', '视频',13123424287359),('Advanced Search', 'é«˜çº§æ œç´¢',13123424287359),('BASE Wiki', '基地的Wiki',13123424287359),('Wiki', '维基',13123424287359),('BASE Fatality List', '基地æ*»äº¡è€…å å •',13123424287359),('Forum: BASEWiki', 'è®ºå ›ï¼šBASEWiki',13123424287359),('Automatic Translations (Powered by', 'è‡ªåŠ¨ç¿»è¯‘ï¼ˆæŠ€æœ¯æ”¯æŒ ',13123424287359),('):', '):',13123424287359),('article', 'æ–‡ç« ',13123424287359),('discussion', '讨论',13123424287359),('BASE Fatality List', '基地æ*»äº¡è€…å å •',13123424287359),('Article Tools', 'æ–‡ç« å·¥å…·',13123424287359),('Hide all sections', 'éš è— æ‰€æœ‰éƒ¨åˆ†',13123424287359),('Show all sections', '显示所有部分',13123424287359),('LinkBack URL', 'LinkBackç½‘å €',13123424287359),('About LinkBacks', '关于LinkBacks',13123424287359),('Bookmark & Share', '书ç*¾å Šåˆ†äº«',13123424287359),('Digg this Page!', 'æ*¤é¡µé ¢ï¼ ',13123424287359),('Add Page to del.icio.us', 'æ·»åŠ é¡µé ¢åˆ°del.icio.us',13123424287359),('Tweet this page', '在线æ*¤é¡µ',13123424287359),('Share on Facebook', '分享到Facebook',13123424287359),('Fark It!', 'Farkå®ƒï¼ ',13123424287359),('Please read this:', '请仔细阅读本:',13123424287359),('Fatality Statistics', 'ç—…æ*»çŽ‡ç»Ÿè®¡',13123424287359),('This List is not 100% accurate.', '这个å å •æ˜¯ä¸ æ˜¯100%准确。',13123424287359),('bfl@baselogic.com', 'bfl@baselogic.com',13123424287359),('http://www.blincmagazine.com', 'http://www.blincmagazine.com',13123424287359),('BASE Fatality List', '基地æ*»äº¡è€…å å •',13123424287359),('Contents', '目录',13123424287359),('1', '1',13123424287359),('William Harmon', 'å¨ å»‰å“ˆè’™',13123424287359),('2', '2',13123424287359),('Larry Jackson', 'æ‹‰é‡Œæ °å…‹é€Š',13123424287359),('3', '3',13123424287359),('Frank Donnellan', 'å¼—å…°å…‹Donnellan',13123424287359),('4', '4',13123424287359),('Jimmy Tyler', '麦泰勒',13123424287359),('5', '5',13123424287359),('Michael Williams', 'è¿ˆå…‹å°”å¨ å»‰æ–¯',13123424287359),('6', '6',13123424287359),('Pauli Belik', 'åœ£ä¿ åˆ©Belik',13123424287359),('7', '7',13123424287359),('Carl Boenish', 'å ¡å°”Boenish',13123424287359),('8', '8',13123424287359),('Jorgen Hakonson', 'çº¦æ ¹Hakonson',13123424287359),('9', '9',13123424287359),('Jari Mynttinen', 'æ °ç‘žMynttinen',13123424287359),('10', '10',13123424287359),('Jeb Williams', 'æ °å¸ƒå¨ å»‰å§†æ–¯',13123424287359),('11', '11',13123424287359),('Marilyn Ettema', '玛丽莲Ettema',13123424287359),('12', '12',13123424287359),('John Foster', 'çº¦ç¿°ç¦ æ–¯ç‰¹',13123424287359),('13', '13',13123424287359),('Rick Stanley', '里克士丹利',13123424287359),('14', '14',13123424287359),('Michael Gibbard', '迈克尔Gibbard',13123424287359),('15', '15',13123424287359),('Antonio Vanone', '安东尼Vanone',13123424287359),('16', '16',13123424287359),('Steve Gyrsting', 'å ²è’‚å¤«Gyrsting',13123424287359),('17', '17',13123424287359),('Marlen Buford', 'Marlenå¸ƒç¦ å¾·',13123424287359),('18', '18',13123424287359),('Mitch Reno', '米奇里诺',13123424287359),('19', '19',13123424287359),('David Dunblazier', 'å¤§å «Dunblazier',13123424287359),('20', '20',13123424287359),('Dick Pedley', '迪克佩德利',13123424287359),('21', '21',13123424287359),('Jean-Marc Boivin', '让 - é©¬å…‹å šä¼Šæ–‡',13123424287359),('22', '22',13123424287359),('Mike Herron', '迈克赫伦',13123424287359),('23', '23',13123424287359),('Robert Morris', '罗伯特莫里斯',13123424287359),('24', '24',13123424287359),('Darren Newton', '达伦 - 牛顿',13123424287359),('25', '25',13123424287359),('Jonathan Bowlin', 'ä¹”çº³æ£®é² æž—',13123424287359),('26', '26',13123424287359),('Marita Schneider', 'çŽ›ä¸½å¡”æ–½è€ å¾·',13123424287359),('27', '27',13123424287359),('Jason Rooney', '贾森 - é² å°¼',13123424287359),('28', '28',13123424287359),('Joe Shaw', '乔肖',13123424287359),('29', '29',13123424287359),('Susan Oatly', 'è‹ ç ŠOatly',13123424287359),('30', '30',13123424287359),('Paul Thompson', 'ä¿ ç½—æ±¤æ™®æ£®',13123424287359),('31', '31',13123424287359),('Xaver Bongard', 'å…‹è ¨éŸ¦å°”Bongard',13123424287359),('32', '32',13123424287359),('Andre Jewett', '安德烈朱伊特',13123424287359),('33', '33',13123424287359),('Theresa Tran', 'ç‰¹é‡Œè ¨é™ˆå¾·è‰¯',13123424287359),('34', '34',13123424287359),('Don Sampson', 'å” æ¡‘æ™®æ£®',13123424287359),('35', '35',13123424287359),('Sebastian Dectot', '塞巴斯蒂安Dectot',13123424287359),('36', '36',13123424287359),('Jeff Maggilla Christman', 'æ °å¤«Maggilla克里斯特曼',13123424287359),('37', '37',13123424287359),('Alexander Haseke', '亚历山大Haseke',13123424287359),('38', '38',13123424287359),('Gary Dawson', 'åŠ é‡Œé “æ£®',13123424287359),('39', '39',13123424287359),('Stina Ulla Ostberg', '斯蒂娜乌拉Ostberg',13123424287359),('40', '40',13123424287359),('Torben Petersen', '托尔彼得森',13123424287359),('41', '41',13123424287359),('Christopher Kennedy', '克里肯尼迪',13123424287359),('42', '42',13123424287359),('Bob Bromo Neely', 'é² ä¼¯æº´å°¼åˆ©',13123424287359),('43', '43',13123424287359),('Thor Alex Kappfjell', '托尔亚历Kappfjell',13123424287359),('44', '44',13123424287359),('Daniel Twomey', '丹尼尔Twomey',13123424287359),('45', '45',13123424287359),('Joshua Michael McVay', '约书亚迈克尔McVay',13123424287359),('46', '46',13123424287359),('Kirill Goretov', '基里尔Goretov',13123424287359),('47', '47',13123424287359),('Jan Davis', '一月戴维斯',13123424287359),('48', '48',13123424287359),('Roger Butler', 'ç½—æ °å·´ç‰¹å‹’',13123424287359),('49', '49',13123424287359),('Andrea Quarisa', '安德烈Quarisa',13123424287359),('50', '50',13123424287359),('Terry Forrestal', '特里佛瑞斯塔',13123424287359),('51', '51',13123424287359),('Valentino Ventori', 'å Žä¼¦å¤©å¥´Ventori',13123424287359),('52', '52',13123424287359),('Jorge Juan Domenech', '豪尔赫胡安多梅内克',13123424287359),('53', '53',13123424287359),('Fred (unknown)', '弗雷德(未知)',13123424287359),('54', '54',13123424287359),('Trevor Yates', '特雷弗耶茨',13123424287359),('55', '55',13123424287359),('Michael Schlefy Schafer', '迈克尔Schlefy谢弗',13123424287359),('56', '56',13123424287359),('Thierry Van Roy', '亨利凡罗伊',13123424287359),('57', '57',13123424287359),('Erin Aimee Engle', 'è‰¾ç ³è‰¾æ¢…æ ©æ ¼å°”',13123424287359),('58', '58',13123424287359),('Massimo Mazzeo', '马西莫Mazzeo',13123424287359),('59', '59',13123424287359),('Name Withheld (Male)', '未公布姓å (男)',13123424287359),('60', '60',13123424287359),('(unknown male) (unknown)', '(未知的男性)(未知)',13123424287359),('61', '61',13123424287359),('Andrei Grunberg', '安德烈Grunberg',13123424287359),('62', '62',13123424287359),('Lee \'Skypunk\' Werling', 'æ Žâ€œSkypunk†Werling',13123424287359),('63', '63',13123424287359),('Brian Stout', 'å¸ƒèµ–æ ©é»‘å•¤',13123424287359),('64', '64',13123424287359),('Lori Barr', '洛瑞巴尔',13123424287359),('65', '65',13123424287359),('Dr. Nikolas (Nik) Hartshorne', 'å šå£«å°¼å ¤æ‹‰ï¼ˆNIKï¼‰å“ˆèŒ¨éœ æ ©',13123424287359),('66', '66',13123424287359),('Wolfgang Wolle B?umer', '沃尔夫冈Wolle乙?UMER',13123424287359),('67', '67',13123424287359),('Christophe Averty', '克里斯托夫Averty',13123424287359),('68', '68',13123424287359),('Tore Lillebostad', 'æ’•æ¯ Lillebostad',13123424287359),('69', '69',13123424287359),('Kirill Kiselev', '基里尔Kiselev',13123424287359),('70', '70',13123424287359),('Rob Tompkins', '罗布汤普金斯',13123424287359),('71', '71',13123424287359),('Lukas Knuttson', 'å ¢å ¡æ–¯Knuttson',13123424287359),('72', '72',13123424287359),('Robert Hinden', '罗伯特Hinden',13123424287359),('73', '73',13123424287359),('Bill Frogge', 'æ ¡ä¾‹è ‰æ¡ˆFrogge',13123424287359),('74', '74',13123424287359),('Alexi Kosarev', '阿列克谢Kosarev',13123424287359),('75', '75',13123424287359),('Linus Rains', 'èŽ±çº³æ–¯é™ é›¨',13123424287359),('76', '76',13123424287359),('Fabrice Parent', 'å¸ƒç †å®¶é•¿',13123424287359),('77', '77',13123424287359),('Gabi Dematte', 'åŠ æ¯”Dematte',13123424287359),('78', '78',13123424287359),('Jason Corcoran', '贾森科克伦',13123424287359),('79', '79',13123424287359),('\'Bruno\' Unknown', 'â€œå¸ƒé² è¯ºâ€ æœªçŸ¥',13123424287359),('80', '80',13123424287359),('Alexander Papuca', '亚历山大Papuca',13123424287359),('81', '81',13123424287359),('Andi K', '安迪K',13123424287359),('82', '82',13123424287359),('Jeff Barker', 'æ °å¤«å·´å…‹',13123424287359),('83', '83',13123424287359),('Duane Thomas', 'Duane托马斯',13123424287359),('84', '84',13123424287359),('****** \'Slim\' Simpson', '罗兰“修身†辛普森',13123424287359),('85', '85',13123424287359),('Jason Fitz-Herbert', 'è´¾æ£®è ²èŒ¨ - 赫伯特',13123424287359),('86', '86',13123424287359),('Erich Wagar', '埃里希Wagar',13123424287359),('87', '87',13123424287359),('Johannes Teigland', '约翰内斯Teigland',13123424287359),('88', '88',13123424287359),('Olov Axel Kappfjell', 'Olov阿克塞尔Kappfjell',13123424287359),('89', '89',13123424287359),('Siller Wolfgang', '金钱沃尔夫冈',13123424287359),('90', '90',13123424287359),('Jurij Graciov', 'Jurij Graciov',13123424287359),('91', '91',13123424287359),('Darcy Zoitsas', '达西Zoitsas',13123424287359),('92', '92',13123424287359),('Vadim Vertz Vertzgaizer', '瓦迪姆Vertz Vertzgaizer',13123424287359),('93', '93',13123424287359),('Julian Tom Manship', '朱利安汤姆Manship',13123424287359),('94', '94',13123424287359),('Paul Smith-Crallan', 'ä¿ ç½—å ²å¯†æ–¯ - Crallan',13123424287359),('95', '95',13123424287359),('Stephan Grossman', 'å ²è’‚èŠ¬æ ¼ç½—æ–¯æ›¼',13123424287359),('96', '96',13123424287359),('Stephane LLonide', '斯特凡LLonide',13123424287359),('97', '97',13123424287359),('Alexey Sayutin', '阿列克谢Sayutin',13123424287359),('98', '98',13123424287359),('Tony Coombesy Coombes', '托尼Coombesy库姆斯',13123424287359),('99', '99',13123424287359),('Shannon Carmel Dean', 'é¦™å†œå ¡æ¢…å°”é™¢é•¿',13123424287359),('100', '100',13123424287359),('Mario Massato', '马里奥Massato',13123424287359),('101', '101',13123424287359),('Bernd St', 'è´ æ ©å¾·åœ£',13123424287359),('102', '102',13123424287359),('Adam Gibson', 'äºšå½“å ‰å¸ƒæ£®',13123424287359),('103', '103',13123424287359),('Brian Lee Schubert', 'å¸ƒèµ–æ ©æ Žèˆ’ä¼¯ç‰¹',13123424287359),('104', '104',13123424287359),('Joe Lathrop', 'ä¹”Lathrop',13123424287359),('105', '105',13123424287359),('Csaba Zsiros', 'Csaba Zsiros',13123424287359),('106', '106',13123424287359),('Edgar Kraus', 'åŸƒå¾·åŠ å…‹åŠ³æ–¯',13123424287359),('107', '107',13123424287359),('Rene Duriaux', '刘若英Duriaux',13123424287359),('108', '108',13123424287359),('Alexander Chavdar', '亚历山大Chavdar',13123424287359),('109', '109',13123424287359),('Sean Richards', 'è‚–æ ©ç †æŸ¥å…¹',13123424287359),('110', '110',13123424287359),('Mikhail Panchenko', '米哈伊尔Panchenko',13123424287359),('111', '111',13123424287359),('Yegor Drozdov', 'Yegor DROZDOV',13123424287359),('112', '112',13123424287359),('Jimmy Hall', '麦馆',13123424287359),('113', '113',13123424287359),('Jean-Marc Moulign?', '让 - 马克Moulign?',13123424287359),('114', '114',131234242873

vBET
06-08-11, 10:44
Please provide full error message, not just part of it.

vBET
13-08-11, 14:48
No answer - considered solved. If issue still exists please write here.

(most probably it was "MySQL gone away" issue which is described in FAQ, but cannot be confirmed - no full error message included)

AfrikaansAlbanianArabicBelarusianBulgarianCatalanChineseCroatianCzechDanishDutchEnglishEstonianFilipinoFinnishFrenchGalicianGermanGreekHaitian CreoleHebrewHindiHungarianIcelandicIndonesianIrishItalianJapaneseKoreanLatvianLithuanianMacedonianMalayMalteseNorwegianPersianPolishPortugueseRomanianRussianSerbianSlovakSlovenianSpanishSwahiliSwedishTaiwaneseThaiTurkishUkrainianVietnameseWelshYiddish
vBET 4.9.99 gives automatic translations